Allah’ın zati ve subuti sıfatları anlamları

Allah’ın zati ve subuti sıfatları nelerdir? İşte Allah’ın sıfatları (Allah’ın sıfatları ve anlamları) hakkında bilgi.

Allah (c.c) kendisinden başka ilah bulunmayan; ilmi, kudreti, iradesi, azameti ve yaratması sınırsız ilahtır.

Eşi, benzeri ve ortağı yoktur. Doğmuş ve doğurulmuş değildir. Hiç bir şey O’na denk olamaz. Varlığı mutlaktır.

Tekdir. Yani Ahad’dır Ahad zatında kısım ve parçalara ayrılmayan mevcuttur ki, Allah’tan başkası için kullanılmaz.

İslâmın temeli, Allah inancında “Tevhid Akidesine” dayanır. Bu akideye iman eden kişi müslüman olur. Tevhid akidesi Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadetle ortaya çıkar. Bir kimse: “Allah’tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed O’nun Peygamberidir” veya “Ben şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed O’nun kulu ve Peygamberidir” diyerek İslam dairesi içine girer.

Allah inancı insan için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Bütün dinlerde bu inanç mevcuttur. İnsan kendi yaratılışına, kainat ye hayata bakarak Allah’ın varlığını kabul eder. Gördüğümüz her şey O’nun varlığını ilan etmekte, O’nun eşsiz güç ve kuvvetini açıklamaktadır. “Allah inancı insanların yüreğinden, suyun kaynağından fışkırdığı gibi fışkırır” O’nu inkar ettiklerini söyleyenler bile neticede O’na teslim olacaklardır.

Allahın sıfatları 14 tanedir. 6 tanesi Zati Sıfatları (Sıfat-ı zatiyye), 8 tanesine de Subûti Sıfatları (Sıfatı sübutiyye) denir.

Her Müslümanın, Allah’ın bütün kemâl sıfatlarına sahip, noksan sıfatların hepsinden de uzak olduğuna inanması farzdır.

Allah’ın Zati sıfatları:

1) Vücut; Varolmak, Allah vardır ve yokluğu düşünülemez.
2) Kıdem; Allah”ın varlığının başlangıcı yoktur.
3) Beka; Ebediyyet, sonu bulunmamak.
4) Vahdaniyyet; Tek ve benzeri olmamak.
5) Muhalefetün Li’l-havadis; Sonradan yaratılanlara benzemez.
6) Kıyam Binefsihi; Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Herşey O’na muhtaçtır.

Allah’ın Sübuti sıfatları:

1) Hayat; Allah daima diridir.
2) İlim; Bilmek, Allah geçmiş ve geleceği, gizli, açık her şeyi bilir.
3) Sem’i; İşitmek, Allah her şeyi işitir.
4) Basar; Görmek, Allah her şeyi görür.
5) İrade; Dilemek, Allah diler ve dilediğini yapar.
6) Kudret; Gücü yetmek, Allah sonsuz kudret sahibidir, her şeye gücü yeter.
7) Kelam; Söylemek, Allah söz sahibidir. Peygamberlerine duyurmuştur. Kur’an, Allah’ın sözüdür.
8) Tekvin; Yaratmak, Allah yaratıcıdır. Kainattaki her şeyi yaratan O’dur.

Allah’ın varlığını anlamamız için sevgili Peygamberimiz: “Göklere bakın, yerlere bakın, kendi nefsinize bakın ve bütün bunların yaratılışındaki, akıllara hayret veren incelikleri, bunların kendiliğinden olup olmayacağını düşünün; çünkü bunlar Allah’ın varlığını, birliğini gösteren delillerdir. Fakat Allah’ın zatını, mahiyetini düşünmeyin. “Allah acaba şöyle midir, böyle midir? O’nun görmesi, işitmesi nasıldır?” diye düşünmeye kalkmayın. Zira buna kudretiniz yetmez; ne kadar özenseniz de bunu hakkıyla bilemezsiniz. Şaşırırsınız; bilgi ve görgü ölçüleriniz buna yetmez” buyurmuştur.

İslam akaidine göre Allah’ı görmek mümkündür. “Allah’u Teala’yı görmek aklen caiz, naklen vaciptir. Allah u Teala görülür. Fakat bu görülme bir mekanda, bir yönde, bir ışık yardımıyla değildir. Görenle Allah (c.c.) arasında bir mesafe de sözkonusu değildir.” Mü’minler cennette, yüce Allah’ı göreceklerdir.

Kainatta olan hör şey Allah’ın iradesi, dilemesi, hükmü, kazası ve takdiri iledir. Ancak insanlar için ihtiyarî fiiller vardır. Bu fiiller, işler dolayısıyle sevap alır veya ceza görürler.

Allah’a iman dünya ve ahiret saadetinin ilk şartıdır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here